Thông báo

Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022

  • 16/06/2022

Kính gửi: Các trưởng đơn vị

Căn cứ Công văn số 65/HĐGSNN ngày 08/4/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2022, Hiệu trưởng thông báo kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức đanh GS, PGS năm 2022 của Nhà trường như sau:

1. Đối tượng và tiêu chuẩn: Giảng viên đang giảng dạy tại Trường Đại học Nha Trang và các tổ chức, cá nhân có liên quan, có học vị Tiến sĩ hoặc chức danh PGS, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc .ban hành Quy định tiếu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS, PGS; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh GS, PGS và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg.

2. Lịch xét năm 2022

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

1.

14/4

Thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Phòng TC-HC

2.

06/5

Hạn cuối cùng ứng viên ghi tên đãng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại Trường (qua Phòng TC-HC, theo Mau đính kèm).

-   Các ứng viên đăng ký

-  Phòng TC-HC (CV. Trịnh Ngọc Hà)

3.

20/5

Hạn cuối cùng Hội đồng giáo sư cơ sở (HĐGSCS) của Trường gửi Hồ sơ và Quyết định thành lập HĐGSCS, kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và Lịch xét của Hội đồng về Vãn phòng HĐGSNN.

-  Phòng TC-HC

-   HĐGSCS

4.

01/6-

15/6

Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022.

-   Đại diện Ban Giám hiệu

-   Đại diện HĐGSCS

5.

30/6

-   Hạn cuối cùng ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 tại HĐGSCS.

-    Hạn cuối cùng ứng viên gửi Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh lên trang Thông tin điện tử của HĐGSNN (Bản đăng kỷ theo Mau số 0Ỉ, ban hành kèm theo Công văn sô 78/HĐGSNN ngày 29/5/2020 của Chù tịch HĐGSNM).

Các ứng viên đãng ký

 

 

 

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị/cá nhân thực hiện

6.

01/7-

25/7

HĐGSCS Trường xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (có lịch làm việc cụ thể riêng).

- HĐGSCS

- Các ứng viên đăng ký

7.

26/7-

31/7

Kiểm tra, đóng gói Hồ sơ tại Phòng TC-HC.

- Các ứng viên được HĐGSCS thông qua

- Phòng TC-HC

8.

15/8

Hụn cuối cùng HĐGSCS Trường nộp cho Văn phòng HĐGSNN báo cáo kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 (gồm Hồ sơ, tài liệu xét của HĐGSCS và Hồ sơ của ứng viên,... theo quy định).

Kết thúc đợt xét năm 2022 của HĐGSCS.

-  HĐGSCS

-  Phòng TC-HC

 

Nhận được Thông báo này yêu cầu các Trưởng đơn vị thông báo đến các giảng viên thuộc đối tượng trong đơn vị để kịp triển khai các thủ tục theo quy định.

Ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022 phải thực hiện các nội dung liên quan đúng thời hạn quy định.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị các ứng viên liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính (ông Nguyễn Thế Hân; Điện thoại: 0975964605; Email: hannt@ntu.edu.vn) để được giải