Thông tin liên hệ


Địa chỉ: Trường Đại học Nha Trang –

Số điện thoại liên hệ: 0258 2461 000

Facebook Đoàn Thanh Niên: www.facebook.com/dtn.dhnt/ 

Facebook Hội Sinh Viên: www.facebook.com/hsvdhnhatrang/

Email: dtn@ntu.edu.vn