Giới thiệu chung

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ s Trường Đại học Nha Trang năm 2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Căn cứ Quyết định số 155-CP ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chỉnh phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản, nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cử Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về việc ban hành Quy đình tiêu chuẩn, thủ tục xẻt công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhỉệm chức danh giáo sư, phỏ giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và mỉên nhiệm chức danh giảo sư, phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tể chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các hội dồng Giảo sư ngành, liên ngành và hội đồng Giáo sư cơ sở; Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 cùa Bộ Gỉáo dục và Đào về việc sửa đoi, bổ sung một so điểu của Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT;

Cấn cứ kết quả đề cừ thành viên tham gia Hội đồng Gỉáo sư cơ sờ năm 2022 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Nha Trang;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tồ chức - Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2022, gồm 09 thành viên có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2: Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2022 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ,sung theo Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang

Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Nha Trang năm 2022